АДВОКАТСКА КАНТОРА - ЗАКОН ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ВЛОГОВЕТЕ В БАНКИТЕ
Адвокатско дружество „Неделчев, Филипова, Иванов”

ЗАКОН ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ВЛОГОВЕТЕ В БАНКИТЕ

ЗАКОН ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ВЛОГОВЕТЕ В БАНКИТЕ

Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.

Обн. ДВ. бр.49 от 29 Април 1998г., изм. ДВ. бр.73 от 26 Юни 1998г., доп. ДВ. бр.153 от 23 Декември 1998г., изм. ДВ. бр.155 от 29 Декември 1998г., изм. ДВ. бр.54 от 15 Юни 1999г., изм. ДВ. бр.109 от 18 Декември 2001г., изм. ДВ. бр.92 от 27 Септември 2002г., изм. ДВ. бр.118 от 20 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.31 от 8 Април 2005г., изм. ДВ. бр.39 от 10 Май 2005г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.64 от 8 Август 2006г., изм. ДВ. бр.86 от 24 Октомври 2006г.,изм. ДВ. бр.67 от 29 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.101от 28 Декември 2010г.

Предмет

Чл. 1. Този закон урежда създаването, функциите и дейността на Фонда за гарантиране на влоговете в банките (наричан по-нататък "фонда"), условията, при които се пораждат задължения за изплащане на суми от фонда, и реда за изплащане на влоговете до гарантирания размер.

 

Обхват на закона

Чл. 2. (1) Този закон се прилага за всички банки, които са получили по установения в закона ред разрешение да приемат влогове.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2006 г.) Този закон се прилага и за клоновете на банка със седалище в трета държава, която е получила лиценз от Българската народна банка да осъществява дейност в Република България, когато:

1. в държавата по седалището на банката няма действаща система за гарантиране на влоговете или такава система съществува, но тя не обхваща клоновете на банката в чужбина;

2. размерът или обхватът на гаранцията, осигурявана от съществуващата в държавата по седалището на банката система за гарантиране на влоговете, е по-малък от размера или обхвата на защитата на влоговете, предвидена в този закон; в този случай гаранцията, осигурявана от фонда, е за разликата, надвишаваща гаранцията, осигурявана от системата за гарантиране на влоговете по седалището на банката.

(3) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Когато размерът или обхватът на гаранцията, предвидена в този закон, надхвърля размера или обхвата на гаранцията, осигурявана в държава членка по седалището на банката, която извършва дейност в Република България чрез клон, банката може да участва във фонда с цел осигуряване допълнителна гаранция на клиентите на нейния клон. В този случай фондът осигурява гаранция за разликата, надвишаваща гаранцията, осигурявана от системата за гарантиране на влоговете по седалището на банката.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 64 от 2006 г.) Лицата по ал. 1 и 2 са длъжни да правят парични вноски във фонда по реда, определен в този закон.

(5) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., предишна ал. 4, доп. - ДВ, бр. 64 от 2006 г.) Управителният съвет на фонда установява, след събиране на съответните доказателства, спрямо кои клонове на чуждестранни банки в страната не са налице предпоставките по ал. 2 и 3.

(6) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2009 г., в сила от 12.06.2009 г.) В случаите по ал. 2 и 3 фондът си сътрудничи с органите на съответната система за гарантиране на влоговете.

(7) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2009 г., в сила от 12.06.2009 г.) Фондът извършва регулярно тестове на системата за гарантиране на влоговете, както и в случай на уведомяване от страна на Българската народна банка за проблем в банка, който би могъл да доведе до задействане на системата за гарантиране на влоговете.

 

Гарантирани влогове

Чл. 3. Гарантират се влоговете в левове и в чуждестранна валута.

 

Размер на гаранцията (Загл. изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г.)

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 118 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2006 г., в сила от 31.12.2006 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 31.12.2010 г.) Фондът гарантира пълно изплащане на сумите по влоговете на едно лице в една банка независимо от броя и размера им до 196 000 лв.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г.) В посочената сума се включват и начислените лихви към датата на решението на Българската народна банка по чл. 23, ал. 1.

(3) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага спрямо лица, придобили права по влог в резултат на извършени разпоредителни действия с влога след вземане на решението на Българската народна банка по чл. 23, ал. 1.


ИЗТЕГЛИ ПЪЛНИЯ ТЕКСТ

Статистики


Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0

Вход във форума

Търси