АДВОКАТСКА КАНТОРА - ЗАКОН ЗА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ
Адвокатско дружество „Неделчев, Филипова, Иванов”

ЗАКОН ЗА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

ЗАКОН ЗА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

В сила от 01.09.2005 г.

Обн. ДВ. бр.43 от 20 Май 2005г., изм. ДВ. бр.39 от 12 Май 2006г., изм. ДВ. бр.31 от 13 Април 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.64 от 7 Август 2007г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.82 от 21 Октомври 2011г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Предмет на закона

Чл. 1. Този закон урежда организацията и правното положение на частните съдебни изпълнители.

 

Частен съдебен изпълнител

Чл. 2. (1) Частен съдебен изпълнител е лице, на което държавата възлага принудителното изпълнение на частни притезания.

(2) Държавата може да възлага на частния съдебен изпълнител и събирането на публични вземания.

(3) Органите, компетентни да установяват публични вземания, може да възложат тяхното събиране на един или повече частни съдебни изпълнители.

(4) Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с района на съответния окръжен съд.

 

Камара на частните съдебни изпълнители

Чл. 3. (1) Създава се Камара на частните съдебни изпълнители като юридическо лице със седалище в София.

(2) В Камарата на частните съдебни изпълнители, наричана по-нататък в закона "камарата", членуват по право всички частни съдебни изпълнители.

(3) Органи на камарата са общото събрание, Съветът на камарата, контролният съвет и дисциплинарната комисия.

 

Регистър на частните съдебни изпълнители

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г.) В камарата се създава и води Регистър на частните съдебни изпълнители. В регистъра се вписват частните съдебни изпълнители, помощник-частните съдебни изпълнители и свързаните с тях обстоятелства, предвидени в закона.

(2) Лице, задължено по закона да заяви обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра, трябва да извърши това в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството.

(3) В регистъра на частните съдебни изпълнители се вписват:

1. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г.) името, единният граждански номер и районът на действие на частния съдебен изпълнител, съответно на помощник-частния съдебен изпълнител;

2. (нова - ДВ, бр. 31 от 2007 г.) участието на частния съдебен изпълнител в гражданско дружество по чл. 30, ал. 1;

3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 31 от 2007 г.) адрес на кантората;

4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 31 от 2007 г.) наименованието и седалището на застрахователя и размерът на застрахователната сума съгласно чл. 25;

5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 31 от 2007 г.) обстоятелствата по чл. 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40 и41.

(4) Лице, вписано в Регистъра на частните съдебни изпълнители, е длъжно да заяви за вписване промените в обстоятелствата, подлежащи на вписване, в срока по ал. 2.

(5) Регистърът на частните съдебни изпълнители е публичен и всеки има право да го преглежда и да получава извлечения от него.

 

Глава втора.
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

Раздел I.
Придобиване на правоспособност на частен съдебен изпълнител

Изисквания

Чл. 5. (1) Правоспособност на частен съдебен изпълнител може да придобие дееспособно физическо лице, което е български гражданин и отговаря на следните изисквания:

1. има висше юридическо образование;

2. придобило е юридическа правоспособност по Закона за съдебната власт;

3. има тригодишен юридически стаж;

4. не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо че е реабилитирано;

5. не е лишено от правоспособност на частен съдебен изпълнител;

6. не е лишено от правото да упражнява адвокатска професия или търговска дейност;

7. не е в производство по несъстоятелност, не е невъзстановен в правата си длъжник, обявен в несъстоятелност, и не е осъждано за банкрут;

8. издържало е конкурса за частен съдебен изпълнител.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г., в сила от 12.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 82 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) За юридически стаж по ал. 1, т. 3 се зачита времето, през което лицето е работило на длъжност или е упражнявало професия, за която се изисква юридическо образование, включително стажът на лицата с висше юридическо образование, които работят на длъжност съдебен помощник във Върховния касационен съд или Върховния административен съд, прокурорски помощник във Върховната касационна прокуратура или Върховната административна прокуратура, разследващ полицай с висше юридическо образование в системата на Министерството на вътрешните работи, разследващ полицай с висше юридическо образование в Министерството на отбраната или разследващ митнически инспектор в Агенция "Митници".

 

Несъвместимост

Чл. 6. (1) Частният съдебен изпълнител не може едновременно:

1. да бъде народен представител, министър, кмет или общински съветник;

2. да заема длъжност в държавен или общински орган по служебно правоотношение;

3. да работи по трудово правоотношение;

4. да упражнява адвокатска професия;

5. да бъде нотариус;

6. да бъде синдик;

7. да извършва търговска дейност, да бъде управител или да участва в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества или кооперации.

(2) При преустановяване на дейността по ал. 1, т. 1 и 6 правоспособността на частния съдебен изпълнител се възстановява при условията на чл. 35.

 

Ред за кандидатстване

Чл. 7. (1) Кандидатите за частен съдебен изпълнител подават писмено заявление до министъра на правосъдието чрез Съвета на камарата за участие в конкурс. Заявлението съдържа името, единния граждански номер, адреса, упражняваната професия и юридическия стаж на кандидата, както и района, за който се кандидатства.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2007 г.) Към заявлението по ал. 1 се прилагат документи за платена държавна такса за раждане, за завършено висше юридическо образование и придобита юридическа правоспособност, за трудов стаж и месторабота, свидетелство за съдимост, декларация по чл. 5, ал. 1, т. 5, 6 и 7 и медицинско удостоверение.

(3) Съветът на камарата дава мнение за общественото доверие, с което се ползва всеки кандидат.

 

Откриване на места за частни съдебни изпълнители

Чл. 8. В определен район се открива едно място за частен съдебен изпълнител на 30 000 жители.

 

Насрочване на конкурс

Чл. 9. (1) Вакантните места за частни съдебни изпълнители се заемат въз основа на конкурс, насрочен със заповед на министъра на правосъдието. Съветът на камарата заявява мнението си в 14-дневен срок. Министърът на правосъдието може да насрочи конкурс и по предложение на Съвета на камарата.

(2) Заповедта по ал. 1 се съобщава писмено на Съвета на камарата.

 

Провеждане на конкурс за частен съдебен изпълнител

Чл. 10. (1) Условията и редът за провеждане на конкурса се определят с наредба, издадена от министъра на правосъдието след вземане мнението на камарата.

(2) Конкурсът се провежда от комисия в състав: председател - представител на Министерството на правосъдието, определен от министъра на правосъдието, и членове: съдия от Върховния касационен съд, определен от председателя на Върховния касационен съд, двама частни съдебни изпълнители, определени от камарата, и хабилитиран преподавател по гражданскоправни науки, определен от министъра на правосъдието.

(3) Комисията класира кандидатите по успех и обявява класирането.

(4) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2007 г.) Министерството на правосъдието събира държавна такса за участие в конкурса в размер, определен с тарифа, одобрена от Министерския съвет.

 

Възлагане на правомощия по изпълнението

Чл. 11. (1) Резултатите от конкурса се изпращат на министъра на правосъдието, който преценява кои от класираните кандидати се ползват от необходимото обществено доверие, за да им бъдат възложени правомощия по изпълнението.

(2) В едномесечен срок от получаването на резултатите министърът на правосъдието издава заповед за възлагане на правомощия по изпълнението. Заповедта се обявява на определеното за това място в сградата на Министерството на правосъдието и се съобщава на класираните кандидати по реда на Гражданския процесуален кодекс.

 

Кантора на частния съдебен изпълнител

Чл. 12. (1) След влизане в сила на заповедта за възлагане на правомощия по изпълнението частният съдебен изпълнител е длъжен да си осигури кантора, което може да стане и съвместно с други частни съдебни изпълнители от същия район.

(2) Кантората трябва да има две или повече функционално обособени от останалата част на сградата помещения, в които задължително се помещават канцеларията на частния съдебен изпълнител и служебният му архив.

(3) Кантората трябва да се намира на територията на района на окръжния съд и да отговаря на условия, които гарантират съхраняването на архива и точното изпълнение на професионалните задължения на частния съдебен изпълнител.

 

Встъпване в длъжност

Чл. 13. (1) За встъпване в длъжност, в двумесечен срок от влизането в сила на заповедта за възлагане на правомощия по изпълнението, частният съдебен изпълнител представя на министъра на правосъдието чрез Съвета на камарата заявление, придружено със:

1. писмена декларация, че не са налице пречките по чл. 6, ал. 1;

2. адреса на кантората и документ за вещно право върху кантората или вписан договор за ползването й и декларация за произхода на средствата, вложени за осигуряването на кантората, по образец, одобрен от министъра на правосъдието;

3. документ за сключена застраховка по чл. 25;

4. образец от печат;

5. образец от подписа на частния съдебен изпълнител.

(2) В случаите на неизпълнение в срок на изискванията на ал. 1 и на чл. 12 министърът на правосъдието издава заповед за възлагане на правомощия по изпълнението на следващия по реда на класирането кандидат.

(3) Частният съдебен изпълнител полага пред Съвета на камарата следната клетва: "Заклевам се да спазвам точно Конституцията и законите на Република България, да изпълнявам честно, добросъвестно и безпристрастно професионалните си задължения, да бъда достоен за необходимите за професията доверие и уважение, да допринасям за издигане престижа на професията, да пазя професионалната тайна, като винаги помня, че за всичко отговарям пред закона. Заклех се!". След полагане на клетвата се подписва клетвен лист. Клетва не се полага, ако е положена преди това.

(4) Частният съдебен изпълнител встъпва в длъжност с подписване на клетвения лист.


ИЗТЕГЛИ ПЪЛНИЯ ТЕКСТ

Статистики


Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0

Вход във форума

Търси